Matroeska's: Vruchtbaar- & Eeuwigheid

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. begripsomschrijving; in deze voorwaarden betekent Matroes.nl: een concept van de van Rixtel Media. De consument: degene die een overeenkomst met van Rixtel Media is aangegaan en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Matroes: Een geboortekaartje bestaande uit een zilverkleurig doosje, met daarin 3 matroesjka poppetjes beschilderd in de kleuren blauw of roze. Het doosje is voorzien van een hoes in de kleur blauw of roze en voorzien van een verzendenvelop. Opdracht: Een door de consument verstrekte opdracht om een Matroes-geboortekaartje te laten maken en te verzenden naar een van tevoren afgesproken adres of adressen.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Van Rixtel Media en de consument.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Van Rixtel Media is geopend op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) van 9.00 tot 16.00 uur. Bestellingen buiten deze tijden, worden in behandeling genomen de eerstvolgende werkdag.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
3.2 Van Rixtel Media is pas aan een aanbieding gebonden als de consument, schriftelijk/ per email, het bevestigingsformulier van Matroes.nl accordeert en tevens de betaling verricht binnen de gestelde termijn. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. BTW en 1 maand geldig.
3.3 Van Rixtel Media kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de consument, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. monsters en modellen
4.1 Van Rixtel Media verstrekt 1 gratis model naar keuze van de consument.
4.2 Als de consument meerdere modellen wil ontvangen is het eerste model gratis alle volgende modellen kosten € 5,00 per stuk. Deze kosten zijn voor rekening van de consument.

Artikel 5. totstandkoming van de opdracht
5.1 De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de consument, na goedkeuring digitale proefdruk (indien van toepassing) en vooruit betaling van het totaal bedrag. Richtlijnen voor tijdige aanvaarding:Bij geboortekaartjes 2 maanden voor de uitgerekende datum.

Artikel 6. Levering
6.1 Van Rixtel Media gaat over tot levering op van een tevoren afgesproken datum. Mits aan de voorwaarden van artikel 5.1 is voldaan. In geval van geboorte zal Van Rixtel Media er alles aan doen in termen van redelijkheid, om 7 werkdagen na de geboorte te leveren (indien doorgegeven op werkdagen voor 9.00 uur). Indien dit niet haalbaar is zal Van Rixtel Media niet later dan 4 werkdagen na de geboortedatum leveren, tenzij er sprake is van overmacht. Onder leveren wordt in geval van verzending verstaan het afgeven bij de vervoerder.
6.2 Onder overmacht wordt o.a.verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld TNT Post. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van Van Rixtel Media het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten.
6.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal Van Rixtel Media de voor levering bestemde Matroes kaartjes opslaan nadat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. Van Rixtel Media zal deze artikelen maximaal 3 weken bewaren tenzij er met de consument iets anders is overeengekomen.
6.4 Matroeskaartjes kunnen op de afgesproken leverdatum ( zie 5.1) bij Van Rixtel Media worden afgehaald of worden toegezonden per post. De kosten voor het toezenden per post zijn voor de consument.
6.5 Indien er fouten in de levering ontstaan door toedoen van derden bijvoorbeeld TNT post, sluit Van Rixtel Media haar aansprakelijkheid uit (zie ook Artikel 11)

Artikel 7. betaling
7.1 Bij opdracht dient het totaal bedrag vooruit betaald te worden ( zie artikel 5.1)
7.2 Indien de consument de opdracht wil annuleren zal Van Rixtel Media afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering de betaling binnen 14 dagen na annulering terugstorten op de rekening van de consument. Van Rixtel Media heeft het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht gemaakt zijn in te houden op het bedrag.
7.3 Als de consument verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die Van Rixtel Media maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de consument.

Artikel 8. vrijwaring
8.1 De consument vrijwaart Van Rixtel Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het Matroes kaartje worden verwerkt.
8.2 Als de consument aan Van Rixtel Media informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van Van Rixtel Media.

Artikel 9. intellectueel eigendom en auteursrecht
9.1 Niets uit het assortiment van Van Rixtel Media/Matroes.nl mag nagemaakt en of verveelvoudigd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Rixtel Media.
9.2 Alle door Van Rixtel Media verstrekte stukken zoals tekeningen of bestanden zijn uitsluitend bedoeld voor de consument, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van Rixtel Media worden verveelvoudigd.
9.3 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door Van Rixtel Media zijn gemaakt, blijven eigendom van Van Rixtel Media. Van Rixtel Media behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Kwaliteitsverschillen
10.1 Van Rixtel Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur, formaat en andere specificaties.
10.2 Van Rixtel Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. Van Rixtel Media gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Van Rixtel Media sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of fout bezorging van de door Van Rixtel Media verzonden kaartjes.
11.2 Van Rixtel Media sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortkomt uit het ontvangen van een Matroes kaartje, zoals bijv. het stikken in een Matroesjka poppetje.

Artikel 12. Toepasselijk recht 12.1 Op elke overeenkomst tussen Van Rixtel Media en de consument is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Arrondissementsrechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Artikel 13. vindplaats van de voorwaarden 13.1 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 
 


Linktips:

www.voornamelijk.nl